Câu 3.21 trang 24 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Một mức cường độ âm nào đó được tăng thêm 30 dB. Hỏi cường độ âm tăng lên gấp bao nhiêu lần ?Giải       Gọi cường độ âm ban đầu là \({I_1}\), sau khi đã tăng lên là \({I_2};\,\,{I_0}\) là cường độ âm chuẩn. Ta có                        \(\eqalign{  & {L_2}(dB) - {L_1}(dB) =...

  Một mức cường độ âm nào đó được tăng thêm 30 dB. Hỏi cường độ âm tăng lên gấp bao nhiêu lần ?

  Giải      

  Gọi cường độ âm ban đầu là \({I_1}\), sau khi đã tăng lên là \({I_2};\,\,{I_0}\) là cường độ âm chuẩn. Ta có

                          \(\eqalign{  & {L_2}(dB) – {L_1}(dB) = 30dB  \cr  & 10lg{{{I_2}} \over {{I_0}}} – 10lg{{{I_1}} \over {{I_0}}} = 10\lg {{{{{I_2}} \over {{I_0}}}} \over {{{{I_1}} \over {{I_0}}}}} = \lg {{{I_2}} \over {{I_1}}} = 30 \cr} \)

  Vậy: \({{{I_2}} \over {{I_1}}} = {10^3} = 1000\)

  Cường độ âm đã tăng lên 1000 lần khi mức cường độ âm được tăng thêm 30 dB.