Câu 3.24 trang 24 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Một máy dò tốc độ nằm yên phát ra sóng âm có tần số 0,15 MHz về phía một chiếc xe ô tô đang chạy lại gần với tốc độ 45,0 m/s. Hỏi tần số của sóng phản xạ trở lại máy dò là bao nhiêu? Tốc độ âm trong...

  Một máy dò tốc độ nằm yên phát ra sóng âm có tần số 0,15 MHz về phía một chiếc xe ô tô đang chạy lại gần với tốc độ 45,0 m/s. Hỏi tần số của sóng phản xạ trở lại máy dò là bao nhiêu? Tốc độ âm trong không khí là 340 m/s.

  Giải

  Đầu tiên chiếc xe ô tô đóng vai trò là máy thu chuyển động lại gần nguồn phát. Vậy ô tô thu được  sóng âm có tần số là:

                                      \(f’ = {{v + {v_M}} \over v}f\)

  Âm phản xạ trên xe ô tô, lúc này ô tô đóng vai trò nguồn phát sóng có tần số f’ về phía máy thu ở chỗ người quan sát đứng yên. Vậy máy thu ghi nhận được âm có tần số f’’ là:

  \(f” = {v \over {v – {v_s}}}f’ = {{v + {v_M}} \over {v – {v_s}}}.{v \over {v – {v_s}}}f = {{v + {v_M}} \over {v – {v_s}}}f\)

  Ở đây \({v_M} = {v_s} = 45\,\,m/s\)

  Vậy: \(f” = {{340 + 45} \over {340 – 45}}.0,15  \approx  0,196\,\,MHz\)