Câu 3 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5


    Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp:Trả lời:

    Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp:

    Câu 3 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5

    Trả lời:

    Câu 3 trang 54 Vở bài tập Lịch sử 5