Câu 37 trang 10 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Tìm \(x\) biết:a. \(5x\left( {x - 1} \right) = x - 1\)b. \(2\left( {x + 5} \right) - {x^2} - 5x = 0\)Giải:a. \(5x\left( {x - 1} \right) = x - 1\)\(\eqalign{  &  \Rightarrow 5x\left( {x - 1} \right) - \left( {x - 1} \right) = 0 \cr&\Rightarrow \left( {x...

  Tìm \(x\) biết:

  a. \(5x\left( {x – 1} \right) = x – 1\)

  b. \(2\left( {x + 5} \right) – {x^2} – 5x = 0\)

  Giải:

  a. \(5x\left( {x – 1} \right) = x – 1\)

  \(\eqalign{  &  \Rightarrow 5x\left( {x – 1} \right) – \left( {x – 1} \right) = 0 \cr&\Rightarrow \left( {x – 1} \right)\left( {5x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Rightarrow \left[ {\matrix{   {x – 1 = 0}  \cr  {5x – 1 = 0}  \cr }  \Rightarrow \left[ {\matrix{  {x = 1}  \cr   {x = {1 \over 5}}  \cr } } \right.} \right. \cr} \)

  b. \(2\left( {x + 5} \right) – {x^2} – 5x = 0\)

  \(\eqalign{  &  \Rightarrow 2\left( {x + 5} \right) – \left( {{x^2} + 5x} \right) = 0 \cr&\Rightarrow 2\left( {x + 5} \right) – x\left( {x + 5} \right) = 0  \cr  &  \Rightarrow \left( {x + 5} \right)\left( {2 – x} \right) = 0\cr& \Rightarrow \left[ {\matrix{  {x + 5 = 0}  \cr   {2 – x = 0}  \cr }  \Rightarrow \left[ {\matrix{   {x =  – 5}  \cr  {x = 2}  \cr } } \right.} \right. \cr} \)