Câu 39 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Làm tính chia:a. \({x^2}yz:xyz\)b. \({x^3}{y^4}:{x^3}y\)Giải:a. \({x^2}yz:xyz\) \( = \left( {{x^2}:x} \right)\left( {y:y} \right)\left( {z:z} \right) = x\)b. \({x^3}{y^4}:{x^3}y\) \( = \left( {{x^3}:{x^3}} \right)\left( {{y^4}:y} \right) = {y^3}\)

  Làm tính chia:

  a. \({x^2}yz:xyz\)

  b. \({x^3}{y^4}:{x^3}y\)

  Giải:

  a. \({x^2}yz:xyz\) \( = \left( {{x^2}:x} \right)\left( {y:y} \right)\left( {z:z} \right) = x\)

  b. \({x^3}{y^4}:{x^3}y\) \( = \left( {{x^3}:{x^3}} \right)\left( {{y^4}:y} \right) = {y^3}\)