Câu 4.14 trang 27 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


Một máy thu thanh đơn giản có mạch chọn sóng gồm một tụ điện có điện dung bằng 1800 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm bằng \({2.10^{ - 6}}H\). Hỏi máy này có thể thu được sóng của đài phát thanh có bước sóng là 113 m...

Một máy thu thanh đơn giản có mạch chọn sóng gồm một tụ điện có điện dung bằng 1800 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm bằng \({2.10^{ – 6}}H\). Hỏi máy này có thể thu được sóng của đài phát thanh có bước sóng là 113 m không? Tại sao?

Giải

Có thể thu được, vì dao động điện từ trường của mạch này cũng có \({\lambda _0} \approx 113\,m\)