Câu 4.2 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện  có điện dung \(C = 0,1\,\,\mu F\). Tần số riêng của mạch có giá trị nào sau đây?A. \(1,{6.10^4}\,\,Hz\)                                      B. \(3,{2.10^4}\,\,Hz\) C. \(1,{6.10^3}\,\,Hz\)                                      D. \(3,{2.10^3}\,\,Hz\) GiảiChọn đáp án ABaitapSachgiaokhoa.com 

Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L = 1 mH và một tụ điện  có điện dung \(C = 0,1\,\,\mu F\). Tần số riêng của mạch có giá trị nào sau đây?

A. \(1,{6.10^4}\,\,Hz\)                                      B. \(3,{2.10^4}\,\,Hz\)

C. \(1,{6.10^3}\,\,Hz\)                                      D. \(3,{2.10^3}\,\,Hz\)

Giải

Chọn đáp án A

BaitapSachgiaokhoa.com