Câu 4.26 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Giải các phương trình sau trên tập số phức:a) 2x2 + 3x + 4 = 0                          b) 3x2 + 2x + 7 = 0            c) 2x4 + 3x2 – 5 = 0Hướng dẫn...

  Giải các phương trình sau trên tập số phức:

  a) 2x2 + 3x + 4 = 0                          

  b) 3x2 + 2x + 7 = 0            

  c) 2x4 + 3x2 – 5 = 0

  Hướng dẫn làm bài

  a) \({x_{1,2}} = {{ – 3 \pm i\sqrt {23} } \over 4}\)  

  b) \({x_{1,2}} = {{ – 1 \pm 2i\sqrt 5 } \over 3}\)

  c) \({x_{1,2}} =  \pm 1;{x_{3,4}} =  \pm i\sqrt {{5 \over 2}} \).