Câu 4.29 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Lập phương trình bậc hai có nghiệm là:a)  \(1 + i\sqrt 2 \)  và    \(1 - i\sqrt 2 \)                                       b) \( - {1 \over 2},1 \le |z| \le 2\)  và \(\sqrt 3...

  Lập phương trình bậc hai có nghiệm là:

  a)  \(1 + i\sqrt 2 \)  và    \(1 – i\sqrt 2 \)                                       

  b) \( – {1 \over 2},1 \le |z| \le 2\)  và \(\sqrt 3  – 2i\)

  c) \( – \sqrt 3  + i\sqrt 2 \)  và  \( – \sqrt 3  – i\sqrt 2 \)

  Hướng dẫn làm bài

  a) x2 – 2x + 3 = 0

  b) \({x^2} – 2\sqrt 3 x + 7 = 0\)

  c) \({x^2} + 2\sqrt 3 x + 5 = 0\)