Câu 4.31 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Giải phương trình: 8z2 – 4z + 1 = 0 trên tập số phức.(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009)Hướng dẫn làm bài\(\eqalign{ & 8{z^2} - 4z + 1 = 0 \cr & \Delta ' = {2^2}8 = - 4 \cr & \Rightarrow \left\{ \matrix{ {z_1} = {{2 - 2i}...

  Giải phương trình: 8z2 – 4z + 1 = 0 trên tập số phức.

  (Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009)

  Hướng dẫn làm bài

  \(\eqalign{
  & 8{z^2} – 4z + 1 = 0 \cr
  & \Delta ‘ = {2^2}8 = – 4 \cr
  & \Rightarrow \left\{ \matrix{
  {z_1} = {{2 – 2i} \over 8} = {{1 – i} \over 4} \hfill \cr
  {z_2} = {{2 + 2i} \over 8} = {{1 + i} \over 4} \hfill \cr} \right. \cr} \)