Câu 4.32 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Giải phương trình: \({(z - i)^2} + 4 = 0\) trên tập số phức.(Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011)Hướng dẫn làm bài\(\eqalign{ & {\left( {z - i} \right)^2} + 4 = 0 \cr & {\left( {z - i} \right)^2} = - 4 \cr & \Leftrightarrow \left[ \matrix{ z - i...

  Giải phương trình: \({(z – i)^2} + 4 = 0\) trên tập số phức.

  (Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2011)

  Hướng dẫn làm bài

  \(\eqalign{
  & {\left( {z – i} \right)^2} + 4 = 0 \cr
  & {\left( {z – i} \right)^2} = – 4 \cr
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  z – i = – 2i \hfill \cr
  z – i = 2i \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  z = – i \hfill \cr
  z = 3i \hfill \cr} \right. \cr} \)