Câu 4.33 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Thực hiện các phép tính:a) (2 + 3i)(3 – i) + (2 – 3i)(3 + i)                       b) \({{2 + i\sqrt 2 } \over {1 - i\sqrt 2 }} + {{1 + i\sqrt 2 } \over {2 - i\sqrt 2 }}\)c) \({{(1 + i)(2 + i)} \over {2 - i}} + {{(1...

  Thực hiện các phép tính:

  a) (2 + 3i)(3 – i) + (2 – 3i)(3 + i)                       

  b) \({{2 + i\sqrt 2 } \over {1 – i\sqrt 2 }} + {{1 + i\sqrt 2 } \over {2 – i\sqrt 2 }}\)

  c) \({{(1 + i)(2 + i)} \over {2 – i}} + {{(1 + i)(2 – i)} \over {2 + i}}\)

  Hướng dẫn làm bài

  a) 18                          

  b) \({3 \over 2}i\sqrt 2 \)                       

  c)  \({6 \over 5}(1 + i)\)