Câu 4.34 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để tính:a)  \({(2 + i\sqrt 3 )^2}\)                         b) \({(1 + 2i)^3}\)            c) \({(3 - i\sqrt 2 )^2}\)                     ...

  Áp dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ để tính:

  a)  \({(2 + i\sqrt 3 )^2}\)                         b) \({(1 + 2i)^3}\)           

   c) \({(3 – i\sqrt 2 )^2}\)                          d) \({(2 – i)^3}\)

  Hướng dẫn làm bài

  a) \(1 + 4i\sqrt 3 \)                          b) – 11 – 2i                      

  c) \(7 – 6i\sqrt 2 \)                           d) 2 – 11i