Câu 4.35 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Thực hiện các phép tính:a) \({(2 + 3i)^2} - {(2 - 3i)^2}\)                                         b) \({{{{(1 + i)}^5}} \over {{{(1 - i)}^3}}}\)Hướng dẫn làm bàia) 24i                                  b) 2

  Thực hiện các phép tính:

  a) \({(2 + 3i)^2} – {(2 – 3i)^2}\)                                         

  b) \({{{{(1 + i)}^5}} \over {{{(1 – i)}^3}}}\)

  Hướng dẫn làm bài

  a) 24i                                  b) 2