Câu 4.36 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Giải các phương trình sau trên tập số phức:a) (1 + 2i)x – (4 – 5i) = –7 + 3i                 b) (3 + 2i)x – 6ix = (1 – 2i)[x – (1 + 5i)]Hướng dẫn làm bàia) \((1 + 2i)x =  - 3 - 2i\)\(\Rightarrow  x =  - {{3 + 2i} \over...

  Giải các phương trình sau trên tập số phức:

  a) (1 + 2i)x – (4 – 5i) = –7 + 3i                 

  b) (3 + 2i)x – 6ix = (1 – 2i)[x – (1 + 5i)]

  Hướng dẫn làm bài

  a) \((1 + 2i)x =  – 3 – 2i\)

  \(\Rightarrow  x =  – {{3 + 2i} \over {1 + 2i}} =  – {{7 – 4i} \over 5} =  – {7 \over 5} + {4 \over 5}i\)

  b) \((2 – 2i)x =  – (11 + 3i)\)

  \(\Rightarrow  x =  – {{11 + 3i} \over {2(1 – i)}} =  – 2 – {7 \over 2}i\)