Câu 4.37 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Giải các phương trình sau trên tập số phức:a) \(3{x^2} + (3 + 2i\sqrt 2 )x - {{{{(1 + i)}^3}} \over {1 - i}} = i\sqrt 8 x\)b) \({(1 - ix)^2} + (3 + 2i)x - 5 = 0\)Hướng dẫn làm bàia) \(3{x^2} + 3x + 2 = 0\)\(\Rightarrow  {x_{1,2}} =...

  Giải các phương trình sau trên tập số phức:

  a) \(3{x^2} + (3 + 2i\sqrt 2 )x – {{{{(1 + i)}^3}} \over {1 – i}} = i\sqrt 8 x\)

  b) \({(1 – ix)^2} + (3 + 2i)x – 5 = 0\)

  Hướng dẫn làm bài

  a) \(3{x^2} + 3x + 2 = 0\)

  \(\Rightarrow  {x_{1,2}} = {{ – 3 \pm i\sqrt {15} } \over 6}\)

  b) \( – {x^2} + 3x – 4 = 0\)

  \(\Rightarrow  {x_{1,2}} = {{3 \pm i\sqrt 7 } \over 2}\)