Câu 4.4 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dụng C thực hiện dao động tự do không tắt. Giá trị cực đại của  hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng \({U_0}.\) Giá trị cực đại của cường...

Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một tụ điện có điện dụng C thực hiện dao động tự do không tắt. Giá trị cực đại của  hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện bằng \({U_0}.\) Giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch là

A. \({I_0} = {U_0}\sqrt {LC} \)                                                     

B. \({I_0} = {U_0}\sqrt {{L \over C}} \)

C. \({I_0} = {U_0}\sqrt {{C \over L}} \)                                             

D. \({I_0} = {{{U_0}} \over {\sqrt {LC} }}\)

Giải

Chọn đáp án C