Câu 4.41 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Tìm phần ảo của số phức z, biết  \(\bar z = {(\sqrt 2  + i)^2}(1 - i\sqrt 2 )\)(Đề thi đại học năm 2010, khối A)Hướng dẫn làm bài\(\eqalign{& \bar z = {(\sqrt 2 + i)^2}(1 - i\sqrt 2 ) \cr & = \left( {2 + 2\sqrt 2 i + {i^2}}...

  Tìm phần ảo của số phức z, biết  \(\bar z = {(\sqrt 2  + i)^2}(1 – i\sqrt 2 )\)

  (Đề thi đại học năm 2010, khối A)

  Hướng dẫn làm bài

  \(\eqalign{
  & \bar z = {(\sqrt 2 + i)^2}(1 – i\sqrt 2 ) \cr 
  & = \left( {2 + 2\sqrt 2 i + {i^2}} \right)\left( {1 – i\sqrt 2 } \right) \cr 
  & = \left( {1 + 2\sqrt 2 } \right)\left( {1 – i\sqrt 2 } \right) \cr 
  & = 1 – \sqrt 2 i + 2\sqrt 2 i – 4{i^2} \cr 
  & = 5 + \sqrt 2 i \cr 
  & \Rightarrow z = 5 – \sqrt 2 i \cr} \)

  Phân ảo của số phức \(z =  – \sqrt 2 \)