Câu 4.45 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12


  Tìm số phức z, biết: \(z - (2 + 3i)\bar z = 1 - 9i\)(Đề thi đại học năm 2011, khối D)Hướng dẫn làm bài:Đặt   z = x + yi.  Từ điều kiện của đầu bài ta được  \(\left\{ {\matrix{{ - x - 3y = 1} \cr {3y - 3x =...

  Tìm số phức z, biết: \(z – (2 + 3i)\bar z = 1 – 9i\)

  (Đề thi đại học năm 2011, khối D)

  Hướng dẫn làm bài:

  Đặt   z = x + yi.  Từ điều kiện của đầu bài ta được  

  \(\left\{ {\matrix{{ – x – 3y = 1} \cr {3y – 3x = – 9} \cr} } \right.\)

  Đáp số:  z = 2 – i.