Câu 4.6 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


Một nam châm thẳng đang chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \), nó tạo ra xung quanh một từ trường \(\overrightarrow B \) có các đường sức từ như hình 4.1. Hãy vẽ các đường sức của điện trường \(\overrightarrow E \) ở gần hai cực nam châm.GiảiTừ chiều...

Một nam châm thẳng đang chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \), nó tạo ra xung quanh một từ trường \(\overrightarrow B \) có các đường sức từ như hình 4.1. Hãy vẽ các đường sức của điện trường \(\overrightarrow E \) ở gần hai cực nam châm.

Câu 4.6 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao

Giải

Từ chiều chuyển động của nam châm, suy ra sự tăng hay giảm từ thông qua các vòng dây tưởng tượng ở gần hai đầu nam châm.

Vận dụng định luật cảm ứng điện từ có thể suy ra chiều của đường sức điện trường \(\overrightarrow E \) như hình 4.1G.

Câu 4.6 trang 25 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao