Câu 41 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Làm tính chia:a. \(18{x^2}{y^2}z:6xyz\)b. \(5{a^3}b:\left( { - 2{a^2}b} \right)\)c. \(27{x^4}{y^2}z:9{x^4}y\)Giải:a. \(18{x^2}{y^2}z:6xyz\) \( = \left( {18:6} \right)\left( {{x^2}:x} \right)\left( {{y^2}:y} \right)(z:z) = 3xy\)b. \(5{a^3}b:\left( { - 2{a^2}b} \right)\) \( = 5:\left( { - 2} \right)\left( {{a^3}:{a^2}} \right)\left( {b:b} \right) =  - {5 \over 2}a\)c. \(27{x^4}{y^2}z:9{x^4}y\) \( = \left( {27:9} \right)\left( {{x^4}:{x^4}} \right)\left(...

  Làm tính chia:

  a. \(18{x^2}{y^2}z:6xyz\)

  b. \(5{a^3}b:\left( { – 2{a^2}b} \right)\)

  c. \(27{x^4}{y^2}z:9{x^4}y\)

  Giải:

  a. \(18{x^2}{y^2}z:6xyz\) \( = \left( {18:6} \right)\left( {{x^2}:x} \right)\left( {{y^2}:y} \right)(z:z) = 3xy\)

  b. \(5{a^3}b:\left( { – 2{a^2}b} \right)\) \( = 5:\left( { – 2} \right)\left( {{a^3}:{a^2}} \right)\left( {b:b} \right) =  – {5 \over 2}a\)

  c. \(27{x^4}{y^2}z:9{x^4}y\) \( = \left( {27:9} \right)\left( {{x^4}:{x^4}} \right)\left( {{y^2}:y} \right).z = 3yz\)