Câu 44 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Thực hiên phép tính:a. \(\left( {{{7.3}^5} - {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\)b. \(\left( {{{16}^3} - {{64}^2}} \right):{8^3}\)Giải:a. \(\left( {{{7.3}^5} - {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\) \( = \left( {{{7.3}^5}:{3^4}} \right) + \left( { - {3^4}:{3^4}} \right) + \left( {{3^6}:{3^4}} \right)\)\( = 7.3 - 1 + {3^2} = 21 - 1 + 9...

  Thực hiên phép tính:

  a. \(\left( {{{7.3}^5} – {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\)

  b. \(\left( {{{16}^3} – {{64}^2}} \right):{8^3}\)

  Giải:

  a. \(\left( {{{7.3}^5} – {3^4} + {3^6}} \right):{3^4}\) \( = \left( {{{7.3}^5}:{3^4}} \right) + \left( { – {3^4}:{3^4}} \right) + \left( {{3^6}:{3^4}} \right)\)

  \( = 7.3 – 1 + {3^2} = 21 – 1 + 9 = 29\)

  b. \(\left( {{{16}^3} – {{64}^2}} \right):{8^3}\) \( = \left[ {{{\left( {2.8} \right)}^3} – {{\left( {{8^2}} \right)}^2}} \right]:{8^3} = \left( {{2^3}{{.8}^3} – {8^4}} \right):{8^3}\)

  = \(\left( {{2^3}{{.8}^3}:{8^3}} \right) + \left( { – {8^4}:{8^3}} \right) = {2^3} – 8 = 8 – 8 = 0\)