Câu 45 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Làm tính chia:a. \(\left( {5{x^4} - 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)b. \(\left( {5x{y^2} + 9xy - {x^2}{y^2}} \right):\left( { - xy} \right)\)c. \(\left( {{x^3}{y^3} - {1 \over 2}{x^2}{y^3} - {x^3}{y^2}} \right):{1 \over 3}{x^2}{y^2}\)Giải:a. \(\left( {5{x^4} - 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)\( = \left( {5{x^4}:3{x^2}} \right) + \left( { - 3{x^3}:3{x^2}} \right) +...

  Làm tính chia:

  a. \(\left( {5{x^4} – 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)

  b. \(\left( {5x{y^2} + 9xy – {x^2}{y^2}} \right):\left( { – xy} \right)\)

  c. \(\left( {{x^3}{y^3} – {1 \over 2}{x^2}{y^3} – {x^3}{y^2}} \right):{1 \over 3}{x^2}{y^2}\)

  Giải:

  a. \(\left( {5{x^4} – 3{x^3} + {x^2}} \right):3{x^2}\)

  \( = \left( {5{x^4}:3{x^2}} \right) + \left( { – 3{x^3}:3{x^2}} \right) + \left( {{x^2}:3{x^2}} \right) = {5 \over 3}{x^2} – x + {1 \over 3}\)

  b. \(\left( {5x{y^2} + 9xy – {x^2}{y^2}} \right):\left( { – xy} \right)\)

  \( = \left[ {5x{y^2}:\left( { – xy} \right)} \right] + \left[ {9xy:\left( { – xy} \right)} \right] + \left[ {\left( { – {x^2}{y^2}} \right):\left( { – xy} \right)} \right] =  – 5y – 9 + xy\)

  c. \(\left( {{x^3}{y^3} – {1 \over 2}{x^2}{y^3} – {x^3}{y^2}} \right):{1 \over 3}{x^2}{y^2}\)

  \(\eqalign{&  = \left( {{x^3}{y^3}:{1 \over 3}{x^2}{y^2}} \right) + \left( { – {1 \over 2}{x^2}{y^3}:{1 \over 3}{x^2}{y^2}} \right) + \left( { – {x^3}{y^2}:{1 \over 3}{x^2}{y^2}} \right)  \cr  &  = 3xy – {3 \over 2}y – 3x \cr} \)