Câu 47 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Làm tính chiaa. \(\left[ {5{{\left( {a - b} \right)}^3} + 2{{\left( {a - b} \right)}^2}} \right]:{\left( {b - a} \right)^2}\)b. \(5{\left( {x - 2y} \right)^3}:\left( {5x - 10y} \right)\)c. \(\left( {{x^3} + 8{y^3}} \right):\left( {x + 2y} \right)\)Giải:a. \(\left[ {5{{\left( {a - b} \right)}^3} + 2{{\left( {a - b} \right)}^2}}...

  Làm tính chia

  a. \(\left[ {5{{\left( {a – b} \right)}^3} + 2{{\left( {a – b} \right)}^2}} \right]:{\left( {b – a} \right)^2}\)

  b. \(5{\left( {x – 2y} \right)^3}:\left( {5x – 10y} \right)\)

  c. \(\left( {{x^3} + 8{y^3}} \right):\left( {x + 2y} \right)\)

  Giải:

  a. \(\left[ {5{{\left( {a – b} \right)}^3} + 2{{\left( {a – b} \right)}^2}} \right]:{\left( {b – a} \right)^2}\)

  \( = \left[ {5{{\left( {a – b} \right)}^3} + 2{{\left( {a – b} \right)}^2}} \right]:{\left( {a – b} \right)^2} = 5\left( {a – b} \right) + 2\)

  b. \(5{\left( {x – 2y} \right)^3}:\left( {5x – 10y} \right))\ $ = 5{\left( {x – 2y} \right)^3}:5\left( {x – 2y} \right) = {\left( {x – 2y} \right)^2}\)

  c. \(\left( {{x^3} + 8{y^3}} \right):\left( {x + 2y} \right))\ $ = \left[ {{x^3} + {{\left( {2y} \right)}^3}} \right]:\left( {x + 2y} \right)\)

  \( = \left( {x + 2y} \right)\left( {{x^2} – 2xy + 4{y^2}} \right):\left( {x + 2y} \right) = {x^2} – 2xy + 4{y^2}\)