Câu 48 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Làm tính chia:a. \(\left( {6{x^2} + 13x - 5} \right):\left( {2x + 5} \right)\)b. \(\left( {{x^3} - 3{x^2} + x - 3} \right):\left( {x - 3} \right)\)c. \(\left( {2{x^4} + {x^3} - 5{x^2} - 3x - 3} \right):\left( {{x^2} - 3} \right)\)Giải:

  Làm tính chia:

  a. \(\left( {6{x^2} + 13x – 5} \right):\left( {2x + 5} \right)\)

  b. \(\left( {{x^3} – 3{x^2} + x – 3} \right):\left( {x – 3} \right)\)

  c. \(\left( {2{x^4} + {x^3} – 5{x^2} – 3x – 3} \right):\left( {{x^2} – 3} \right)\)

  Giải:

  Câu 48 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1