Câu 49 trang 13 Sách bài tập(SBT) Toán 8 tập 1


  Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi thực hiện phép chia:a. \(\left( {12{x^2} - 14x + 3 - 6{x^3} + {x^4}} \right):\left( {1 - 4x + {x^2}} \right)\)b. \(\left( {{x^5} - {x^2} - 3{x^4} + 3x + 5{x^3} - 5} \right):\left( {5 + {x^2}...

  Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi thực hiện phép chia:

  a. \(\left( {12{x^2} – 14x + 3 – 6{x^3} + {x^4}} \right):\left( {1 – 4x + {x^2}} \right)\)

  b. \(\left( {{x^5} – {x^2} – 3{x^4} + 3x + 5{x^3} – 5} \right):\left( {5 + {x^2} – 3x} \right)\)

  c. \(\left( {2{x^2} – 5{x^3} + 2x + 2{x^4} – 1} \right):\left( {{x^2} – x – 1} \right)\)

  Giải:

  Câu 49 trang 13 Sách bài tập(SBT) Toán 8 tập 1