Câu 5.4 trang 30 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Phát biểu nào sau đây không đúng?A. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ điện càng nhỏ.B. Nếu chỉ biết hệ số công suất của một đoạn mạch, ta không thể xác định được điện áp sớm pha hay trễ pha hơn cường độ dòng điện...

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  A. Hệ số công suất càng lớn thì công suất tiêu thụ điện càng nhỏ.

  B. Nếu chỉ biết hệ số công suất của một đoạn mạch, ta không thể xác định được điện áp sớm pha hay trễ pha hơn cường độ dòng điện trên đoạn mạch đó một góc bằng bao nhiêu.

  C. Cuộn cảm có thể có hệ số công suất khác 0.

  D. Hệ số công suất của đoạn mạch RLC nối tiếp phụ thuộc vào tần số của dòng điện chạy trong mạch đó.

  Giải

  Chọn đáp án A

  Bài tập cùng chuyên mục