Câu 5.5 trang 30 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Người ta dùng các phần tử gồm: điện trở thuần R, tụ điện C, cuộn cảm thuần L để ghép nối tiếp thành các đoạn mạch khác nhau. Cho biết cảm kháng của cuộn dây là \(\omega L = 2R,\) dung kháng của tụ điện là \({1 \over {\omega C}}...

  Người ta dùng các phần tử gồm: điện trở thuần R, tụ điện C, cuộn cảm thuần L để ghép nối tiếp thành các đoạn mạch khác nhau. Cho biết cảm kháng của cuộn dây là \(\omega L = 2R,\) dung kháng của tụ điện là \({1 \over {\omega C}} = R.\) Hãy ghép tên các đoạn mạch (ghi bằng các số) tương ứng với các đặc tính của nó (ghi bằng chữ).

  1. Đoạn mạch gồm R và C.

  2 Đoạn mạch gồm R và L.

  3. Đoạn mạch gồm L và C.

  4. Đoạn mạch gồm R,L, C.

  a) Cường độ dòng điện sớm pha \({\pi  \over 2}\) so với điện áp, tổng trở bằng \(R\sqrt 3.\)

  b) Cường độ dòng điện trễ pha \({\pi  \over 2}\) so với điện áp, tổng trở bằng \(R.\)

  c) Cường độ dòng điện sớm pha \({\pi  \over 4}\) so với điện áp, tổng trở bằng \(R\sqrt 2.\)

  d) Cường độ dòng điện trễ pha \({\pi  \over 4}\) so với điện áp, tổng trở bằng \(R\sqrt 2.\)

  e) Cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp một góc lớn hơn \({\pi  \over 4}\), tổng trở bằng \(R\sqrt 5.\)

  f) Cường độ dòng điện trễ pha \({\pi  \over 4}\) so với điện áp, tổng trở bằng \(R\sqrt 5.\)

  Giải

  1 – c; 2 – e; 3 – b; 4 – d

  Bài tập cùng chuyên mục