Câu 5.6 trang 31 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao


  Cho đoạn mạch vẽ ở Hình 5.1. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ điện, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là: \({U_L},{U_C},U.\) Biết \({U_L} = {U_C}.\sqrt 2 \) và \(U = {U_C}.\) Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này?A. Vì...

  Cho đoạn mạch vẽ ở Hình 5.1. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây, giữa hai bản tụ điện, giữa hai đầu đoạn mạch lần lượt là: \({U_L},{U_C},U.\) Biết \({U_L} = {U_C}.\sqrt 2 \) và \(U = {U_C}.\) Câu nào sau đây đúng với đoạn mạch này?

  A. Vì \({U_L} \ne {U_C}\) nên suy ra \({Z_L} \ne {Z_C}\), vậy trong mạch không xảy ra cộng hưởng.

  B. Cuộn dây có điện trở không đáng kể.

  C. Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch không xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

  D. Cuộn dây có điện trở đáng kể. Trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

  Câu 5.6 trang 31 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao

  Giải

  Chọn đáp án D

  Bài tập cùng chuyên mục