Câu 5 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5


  Quan sát hình sau đây:Lính Mĩ lên máy bay rời khỏi Việt Nam (cuối tháng 3 – 1973)Em hãy cho biết hình trên phản ánh phía Mĩ phải thực hiện cam kết gì theo Hiệp định Pa-ri?Trả lời:  Hình trên phản ánh phía Mĩ phải thực hiện cam kết: phải...

  Quan sát hình sau đây:

  Câu 5 trang 55 Vở bài tập Lịch sử 5

  Lính Mĩ lên máy bay rời khỏi Việt Nam (cuối tháng 3 – 1973)

  Em hãy cho biết hình trên phản ánh phía Mĩ phải thực hiện cam kết gì theo Hiệp định Pa-ri?

  Trả lời: 

  Hình trên phản ánh phía Mĩ phải thực hiện cam kết: phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.