Câu 50 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Cho hai đa thứcA=\({x^4} - 2{x^3} + {x^2} + 13x - 11\)   và  B=\({x^2} - 2x + 3\)Tìm thương Q và dư R sao cho A= B.Q + R.Giải:Ta có thương Q=  và dư R=  \(9x - 5\)\({x^4} - 2{x^3} + {x^2} + 13x – 11\)= \(({x^2} - 2x...

  Cho hai đa thức

  A=\({x^4} – 2{x^3} + {x^2} + 13x – 11\)   và  B=\({x^2} – 2x + 3\)

  Tìm thương Q và dư R sao cho A= B.Q + R.

  Giải:

  Câu 50 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

  Ta có thương Q=  và dư R=  \(9x – 5\)

  \({x^4} – 2{x^3} + {x^2} + 13x – 11\)= \(({x^2} – 2x + 3)\left( {{x^2} – 2} \right) + \left( {9x – 5} \right)\)