Câu 52 trang 13 Sách bài tập(SBT) Toán 8 tập 1


  Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức \(3{n^3} + 10{n^2} - 5\) chia hết cho giá trị của biểu thức 3n+1Giải:        \( \Rightarrow 3{n^3} + 10{n^2} - 5 = \left( {3n + 1} \right)\left( {{n^2} + 3n - 1} \right) - 4\)Để phép...

  Tìm giá trị nguyên của n để giá trị của biểu thức \(3{n^3} + 10{n^2} – 5\) chia hết cho giá trị của biểu thức 3n+1

  Giải:

   Câu 52 trang 13 Sách bài tập(SBT) Toán 8 tập 1       

  \( \Rightarrow 3{n^3} + 10{n^2} – 5 = \left( {3n + 1} \right)\left( {{n^2} + 3n – 1} \right) – 4\)

  Để phép chia đó là phép chia hết thì \(4 \vdots 3n + 1 \Rightarrow 3n + 1 \in \) Ư(4)

  \(3n + 1 \in \left\{ { – 4; – 2; – 1;1;2;4} \right\}\)

  \(3n + 1 =  – 4 \Rightarrow 3n =  – 5 \Rightarrow n =  \notin Z:\)loại

  \(3n + 1 =  – 2 \Rightarrow 3n =  – 3 \Rightarrow n =  – 1\)

  \(3n + 1 =  – 1 \Rightarrow 3n =  – 2 \Rightarrow n \notin Z\): loại

  \(3n + 1 = 1 \Rightarrow 3n = 0 \Rightarrow n = 0\)

  \(3n + 1 = 2 \Rightarrow 3n = 1 \Rightarrow n \notin Z\): loại

  \(3n + 1 = 4 \Rightarrow 3n = 3 \Rightarrow n = 1\)

  Vậy \(n \in \left\{ { – 1;0;1} \right\}\) thì \(3{n^3} + 10{n^2} – 5\) chia hết cho 3n+1