Câu 6 trang 61 Vở bài tập Lịch sử 5


    Kể tên một số nhà máy Thủy điện đã có hoặc đang được xây dựng ở nước ta.Trả lời:  Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Hàm Thuận, Đa Mi, Sơn La, Bản Vẽ,…

    Kể tên một số nhà máy Thủy điện đã có hoặc đang được xây dựng ở nước ta.

    Trả lời: 

    Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Hàm Thuận, Đa Mi, Sơn La, Bản Vẽ,…