Câu 9.1 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Phân tích đa thức ${x^4} + 8x$  thành nhân tử ta được kết quả là:A. \(x\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} + 4x + 4} \right)\)B. \(x\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} + 2x + 4} \right)\)C. \(x\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} - 4x + 4} \right)\)D. \(x\left( {x...

  Phân tích đa thức ${x^4} + 8x$  thành nhân tử ta được kết quả là:

  A. \(x\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} + 4x + 4} \right)\)

  B. \(x\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} + 2x + 4} \right)\)

  C. \(x\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} – 4x + 4} \right)\)

  D. \(x\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} – 2x + 4} \right)\)

  Hãy chọn kết quả đúng.

  Giải:

  Chọn D. \(x\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} – 2x + 4} \right)\)