Câu 9.2 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Phân tích đa thức \({x^2} + x - 6\)  thành nhân tửta được kết quả là:A. \(\left( {x + 2} \right)\left( {x - 3} \right)\)B. \(\left( {x + 3} \right)\left( {x - 2} \right)\)C. \(\left( {x - 2} \right)\left( {x - 3} \right)\)D. \(\left( {x + 2} \right)\left( {x +...

  Phân tích đa thức \({x^2} + x – 6\)  thành nhân tửta được kết quả là:

  A. \(\left( {x + 2} \right)\left( {x – 3} \right)\)

  B. \(\left( {x + 3} \right)\left( {x – 2} \right)\)

  C. \(\left( {x – 2} \right)\left( {x – 3} \right)\)

  D. \(\left( {x + 2} \right)\left( {x + 3} \right)\)

  Hãy chọn kết quả đúng.  

  Giải:

  Chọn B. \(\left( {x + 3} \right)\left( {x – 2} \right)\)