Câu hỏi 2 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2