Câu hỏi 4 trang 33 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2