Câu hỏi trắc nghiệm chương I – Khối đa diện và thể tích của chúng


Bài 1. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất(A) Năm cạnh          (B) Bốn cạnh(C) Ba cạnh             (D) Hai cạnh.Chọn CMỗi đỉnh của hình đa diện là...