Câu hỏi trắc nghiệm chương II – Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón


Bài 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đều nào đúng?A. Mọi hình hộp có mặt cầu ngoại tiếp.B. Mọi hình hộp đứng có mặt cầu ngoại tiếp.C. Mọi hình hộp có mặt bên vuông góc với đáy đều có...