Câu hỏi trắc nghiệm chương III – Phương pháp tọa độ trong khôn…


Bài 1. Cho ba điểm M(2; 0; 0), N(0; - 3; 0), P(0; 0; 4). Nếu MNPQ là một hình bình hành thì tọa độ điểm Q là:(A) (-2; -3; 4)                     ...