Câu I.1 trang 14 Sách bài tập(SBT) Toán 8 tập 1


  Kết quả của phép tính \(\left( {x + 2} \right)\left( {x - 1} \right)\) là:A. \({x^2} - 2\)B. \({x^2} + 2x - 2\)C. \({x^2} + x - 2\)D. \({x^2} + 2x\)Hãy chọn kết quả đúng.Giải:  Chọn C. \({x^2} + x - 2\)

  Kết quả của phép tính \(\left( {x + 2} \right)\left( {x – 1} \right)\) là:

  A. \({x^2} – 2\)

  B. \({x^2} + 2x – 2\)

  C. \({x^2} + x – 2\)

  D. \({x^2} + 2x\)

  Hãy chọn kết quả đúng.

  Giải: 

  Chọn C. \({x^2} + x – 2\)