Câu I.2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1


  Rút gọn biểu thức \(x\left( {x - y} \right) - y\left( {y - x} \right)\) ta được?A. \({x^2} + {y^2}\)B. \({x^2} - {y^2}\)C. \({x^2} - xy\)D. \({\left( {x - y} \right)^2}\)Hãy chọn kết quả đúng.Giải: Chọn   B. \({x^2} - {y^2}\)

  Rút gọn biểu thức \(x\left( {x – y} \right) – y\left( {y – x} \right)\) ta được?

  A. \({x^2} + {y^2}\)

  B. \({x^2} – {y^2}\)

  C. \({x^2} – xy\)

  D. \({\left( {x – y} \right)^2}\)

  Hãy chọn kết quả đúng.

  Giải:

  Chọn   B. \({x^2} – {y^2}\)