Câu phủ định


I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNGCâu 1:a. Các câu (b), (c), (d) khác với câu (a) ở những từ ngữ phủ định: không, chưa, chẳng.b. Câu (a) dùng để khẳng định việc "Nam đi Huế" là có diễn...
Lời giải chi tiếtI. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG1. Xét những câu sau và trả lời câu hỏi.a) Nam đi Huế.b) Nam không đi Huế.c) Nam chưa đi Huế.d) Nam chẳng đi Huế.- Các câu (b), (c), (d) có đặc điểm hình...