Câu trần thuật đơn có từ “là”


Bài tập1. Bài tập 1, trang 115 - 116, SGK.2. Bài tập 2, trang 116, SGK.3. Bài tập 3, trang 116, SGK.4. Đặt ba câu trần thuật đơn có từ là để giới thiệu nghề nghiệp của những người thân.Mẫu:...