Câu trần thuật đơn không có từ là


Bài tập1. Bài tập 1, trang 120, SGK.2. Bài tập 2, trang 120, SGK.3. Viết một đoạn văn ngắn về đề tài tự chọn, có chứa các câu tồn tại và câu miêu tả.4. Cho hai câu sau:a) Trên tường...