Câu trần thuật đơn không có từ “là”


I. Đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là:Câu 1. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:a. Phú ông/ mừng lắm.   CN             VNb. Chúng tôi/ tụ hội ở góc sân.     CN                       VNCâu 2.Vị ngữ của các...
Lời giải chi tiếtI. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÂU TRẦN THUẬT ĐƠN KHÔNG CÓ TỪ LÀ1. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau:a) Phú ông mừng lắm.(Sọ Dừa)b) Chúng tôi tụ hội ở góc sân.(Duy Khán)2. Vị ngữ của các...