Chạy giặc


Câu 1:a. Cảnh đất nước và nhân dân khi thực dân Pháp đến xâm lược:- Mở đầu nhà thơ dùng cảnh chợ tan để thông báo một hiện thực tan nát.- Tiếng súng là sự mở đầu cho cuộc xâm...