Chí Phèo – Tác giả


Câu 1: Tiểu sử và con người nhà văn Nam Cao- Tên khai sinh: Trần Hữu Tri.- Quê quán: Đại Hàng, Lí Nhân, Hà Nam --> vùng đồng bằng chiêm trũng nghèo đói, cường hào nặng nề --> đi vào...