Chỉ từ


I. Chỉ từ là gì?1. Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào?- Nọ: ông vua- ấy: viên quan- kia: làng- nọ: hai cha con nhà.2. So sánh các từ và cụm...
Lời giải chi tiếtI. CHỈ TỪ LÀ GÌ?1. Các từ được in đậm trong nhưng câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào?Ngày xưa có ông vua nọ sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người...