Chiều tối


Bố cục: 2 phần.- Phần 1 (hai câu đầu): bức tranh thiên nhiên chiều tối.- Phần 2 (còn lại): bức tranh sinh hoạt lao động.Câu 1: So sánh bản dịch thơ với bản dịch nghĩa, tìm những chỗ chưa sát...